Công bố chất lượng dịch vụ
BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
Số: 06/2018/CLIPTV-CBCL
    CÔNG BỐ
  • Chất lượng dịch vụ: Dịch vụ phát thanh và truyền hình trên mạng internet – Clip TV
  • Phương thức cung cấp dịch vụ: Trả tiền
  • Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: TCVN 10298:2014/BTTTT
STT Tên chỉ tiêu Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
(số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)
Mức công bố Ghi chú
1 TCVN 10298:2014 Tốc độ chương trình tương ứng cho từng cấu hình
+ CIF: tốc độ từ 64 kbit/s tới 2Mbit/s
+ VGA: tốc độ từ 128 kbit/s đến 4Mbit/s
Tốc độ chương trình tương ứng cho từng cấu hình
+ CIF: tốc độ từ 64 kbit/s tới 2Mbit/s
+ VGA: tốc độ từ 128 kbit/s đến 4Mbit/s
Đáp ứng
2 TCVN 10298:2014 Tốc độ tải trung bình chương trình truyền hình: Tth ≥ 320 kbps Tốc độ tải trung bình chương trình truyền hình: Tth ≥ 800 kbps Đáp ứng
3 TCVN 10298:2014 Điểm chất lượng tín hiệu Video trung bình ≥ 3 Điểm chất lượng tín hiệu Video trung bình ≥ 4 Đáp ứng
4 TCVN 10298:2014 Điểm chất lượng tín hiệu Audio trung bình ≥ 3 Điểm chất lượng tín hiệu Audio trung bình ≥ 4 Đáp ứng
5 TCVN 10298:2014 Điểm chất lượng tín hiệu Video/Audio trung bình ≥ 3 Điểm chất lượng tín hiệu Video/Audio trung bình ≥ 4 Đáp ứng
Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018
Tổng công ty Viễn thông MobiFone